Privacy Statement

  • Share

Het is de bedoeling van EY dat ey.com ('onze site') een aanvulling vormt op de diensten die onze organisatie verleent. Onderstaand volgt ons privacy statement ten behoeve van het wereldwijde netwerk van onze professionele dienstverlenende organisaties, alsmede de daaraan gelieerde en daarmee verbonden entiteiten.

In deze verklaring omschrijven wij hoe wij de privacy van alle bezoekers van onze site respecteren. Bij EY streven wij ernaar om gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken teneinde uw privacy te beschermen. Wij zijn van mening dat iedereen van vrije informatie-uitwisseling kan profiteren als die informatie op verantwoorde wijze wordt verzameld en gebruikt.

Mocht u vragen hebben of het gevoel hebben dat bepaalde kwesties niet afdoende in ons privacy statement worden geregeld, neemt u dan contact met ons op.

Verzamelen, gebruiken, openbaar maken, aanmelden
Om van onze site gebruik te maken, hoeft u zich niet aan te melden. Als u onze site alleen maar even bezoekt, vergaren wij geen persoonsgegevens over u, behalve tot op zekere (beperkte) hoogte via het gebruik van 'cookies', hetgeen hierna wordt toegelicht. Er kan echter sprake zijn van omstandigheden waarin u besluit om zich te abonneren op doorlopende updates van EY.

In dat geval is het mogelijk dat EY contact met u opneemt om u uit te nodigen voor bijzondere evenementen of u informatie over onze dienstverlening, publicaties en/of producten te verschaffen, dan wel ten behoeve van andere marketingdoeleinden.

De bij aanmelding verzamelde gegevens worden met behulp van in de branche gangbare encryptietechnologie beschermd, daar deze gegevens via internet worden verstuurd. Zo kunt u zich aanmelden voor:

I. E-mail alerts
EY biedt bezoekers van haar site een 'e-mail alert service', op grond waarvan wij abonnees per e-mail een update sturen als er nieuwe informatie op onze site wordt geplaatst. Als u besluit zich hierop te abonneren, dan verzamelen wij algemene contactgegevens over u, zoals uw naam en e-mailadres.

II. Belangstelling tonen voor werken bij EY
Met behulp van de EY-website kunt u uw belangstelling kenbaar maken voor werken bij ons of solliciteren op een van onze vacatures. Voor nadere bijzonderheden over de wervings- en selectieprocedure en de in dat kader vereiste gegevens kunt u naar het gedeelte 'Careers' van onze site gaan.

III. Thought Center-webcasts
Om een Thought Center-webcast (live of gearchiveerd) van EY te kunnen bekijken, dient u zich aan te melden. Daarbij dient u uw naam, e-mailadres en (correspondentie)adres, land, sector, organisatie, functie en telefoonnummer op te geven. Dan wordt u ook gevraagd of u cliënt van EY bent en of u via 'Thought Center-webcast e-mail alerts' van nieuwe webcasts op de hoogte wilt worden gehouden. Al deze informatie is benodigd om een webcast te kunnen bekijken. Tevens kunt u een hokje aanvinken om de inlogprocedure te automatiseren, zodat u bij uw volgende bezoek (vanaf dezelfde computer) aan het gedeelte met de Thought Center-webcasts automatisch ingelogd bent. Wij gebruiken deze bij aanmelding verkregen informatie ten behoeve van intern onderzoek en interne analyse, zodat wij beter inzicht hebben in wie onze webcasts bekijkt en wij beter aan uw behoeften kunnen voldoen.

Als u belangstelling heeft voor Thought Center-webcasts, maar geen tot uw persoon herleidbare gegevens wilt verstrekken, dan kunt u de op onze site geplaatste executive summary's ('webcast recaps') doornemen, waarvoor u zich niet hoeft aan te melden.

IV. Surveys
EY voert surveys via haar website uit. Van de deelnemers daaraan worden eventueel - naast hun mening en/of feedback - persoonsgegevens gevraagd (naam, contactgegevens, etc.). Het soort verzamelde gegevens verschilt per survey.

V. Aanmelding Thought Leadership
Het komt wel eens voor dat EY in ruil voor onze Thought Leadership-materialen (white papers, artikelen, onderzoeken, rapporten, analyses, brochures, etc.) aanmelding verlangt. Via aanmeldingsformulieren kan om persoonsgegevens worden gevraagd. Het soort verzamelde gegevens verschilt per aanmelding. EY behoudt zich het recht voor om bepaalde Thought Leadership-materialen alleen aan diegenen te verspreiden die de gevraagde gegevens hebben verschaft.

VI. Aanmelding voor evenementen
EY maakt het mogelijk om via haar eigen website dan wel (in sommige gevallen) via de website van een derde u voor evenementen aan te melden. Er kunnen dan via de aanmeldingsformulieren voor die evenementen persoonsgegevens worden verzameld, waarbij het soort verzamelde gegevens per aanmelding verschilt. Het is EY toegestaan om gegevens aangaande de aanmelders in samenhang met het evenement aan derden te verstrekken. Voorbeelden van 'derden' zijn: hotels, (mede)financiers, de 'trekkers' van het evenement, evenementorganisatoren (waaronder via derde-websites), sprekers, panelleden, etc. Voor een volledig inzicht in de manier waarop uw gegevens kunnen worden gebruikt, raden wij u aan om de nadere informatie te raadplegen die voor elk afzonderlijk evenement worden gegeven.

VII. Entrepreneur of the Year®
EY aanvaardt via haar website voordrachten voor het EY Entrepreneur of the Year-programma. Van de kandidaten, die het voordrachtformulier moeten ondertekenen, worden persoonsgegevens (waaronder van financiële aard) gevraagd. De voordrachtformulieren worden ten behoeve van de selectie van de winnaars aan de programmafinanciers en onafhankelijke nationale en regionale jury's verstrekt. Verder kan een deel van de informatie op het voordrachtformulier ten behoeve van onderzoeks-, educatieve en/of overige doeleinden worden gebruikt, maar wij onthullen de identiteit van de kandidaat of van de organisatie waar de kandidaat werkzaam is niet aan anderen dan de financiers, de juryleden en de daaraan gelieerde partijen. Kandidaten dienen hiermee akkoord te gaan alvorens zij aan de voordrachtsprocedure kunnen deelnemen. Degene die de kandidaat voordraagt, kan de eigen persoonsgegevens op het formulier vermelden. Dat is echter niet in alle gevallen vereist. Mochten deze gegevens worden verstrekt, dan zijn daarop dezelfde voorwaarden van toepassing als op de gegevens over de kandidaat. Voor alle nadere bijzonderheden verwijzen wij u naar de informatie in het materiaal met betrekking tot het EY Entrepreneur of the Year-programma.

VIII. EY-alumni
De door alumni aan EY verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het onderhouden van contact met die alumni en worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende alumnus/alumna niet aan derden verstrekt.

IX. EY Client Portal
Mocht u van uw contactpersoon bij EY toegangsrechten tot EY Client Portal hebben gekregen, dan raden wij u aan de volledige privacymededeling door te nemen die voor deze dienstverlening geldt. Zodra u op EY Client Portal inlogt, komt u bij die mededeling.

Bijzondere persoonsgegevens
EY is er niet op uit om via deze website bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, tenzij zij daartoe op grond van wet- en/of regelgeving verplicht is, bijvoorbeeld in het kader van werving en selectie. Onder 'bijzondere persoonsgegevens' wordt verstaan gegevens inzake ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele geaardheid of strafblad en, in sommige gevallen, BSN-nummers of financiële gegevens. EY spant zich in om de vertrouwelijkheid en beveiliging van dergelijke door haar bij haar bedrijfsvoering verkregen gegevens te beschermen. De toegang tot dergelijke gegevens is beperkt, en er gelden beleidsvoorschriften en procedures gericht op bescherming van de gegevens tegen verlies, misbruik en oneigenlijke openbaarmaking.

Openbaarmaking
EY kan uw persoonsgegevens om de volgende redenen bekend maken.

  • Indien zulks noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen en daarbij een derdeorganisatie betrokken is waarmee EY een relatie onderhoudt (zie 'Links naar derden' hieronder).
  • Om aan een verzoek te voldoen waarbij meer dan één EY-lidfirma betrokken is.
  • Indien daarom uitdrukkelijk door u als bezoeker van de site is verzocht.
  • Op last van de rechter of op grond van een ander juridisch vereiste of wettelijk voorschrift.
  • De openbaarmaking houdt redelijkerwijs verband met de verkoop dan wel andere vervreemding van het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten.

N.B.: EY verzamelt of vergaart geen via deze site verkregen persoonsgegevens of informatie ter verdere verspreiding of verkoop aan externe partijen ten behoeve van consumentgerichte marketing of 'host-mailings' namens derden.

Wijzigen en bewaren gegevens
De van bezoekers van de site verzamelde gegevens worden uitsluitend bewaard met het doel de gewenste dienst te verlenen. Zodra de dienst voltooid is, worden alle gegevens conform het beleid van EY op het gebied van het bewaren van gegevens vernietigd. Als u uw gegevens wilt (laten) bijwerken en/of wijzigen of uit onze administratie wilt (laten) verwijderen, neemt u dan contact met ons op, met een korte beschrijving van uw verzoek.

Links naar derden
Wij wijzen u erop dat onze site af en toe links naar andere sites kan bevatten waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Het is mogelijk dat bezoekers van onze site voor meer informatie (zoals over onze Thought Leadership, evenementen, content sponsorships, vendor services, overheidsinstanties, non-profitorganisaties en sociale netwerken) worden doorgeleid naar de sites van derden. EY geeft geen verklaringen of garanties af over de wijze waarop gebruikersgegevens op de servers van derden worden opgeslagen of gebruikt. Wij raden u aan het privacybeleid van iedere derdesite waarheen vanaf onze site wordt doorgelinkt, te bestuderen, zodat u zelf kunt nagaan hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Cookies en Web beacons
Op onze site kan gebruik worden gemaakt van cookies en web beacons.

Wat is een cookie?
Een 'cookie' is een stukje technologie met behulp waarvan onze site bepaalde informatie (een 'identifier') in uw browser kan opslaan en die alleen wordt toegepast terwijl u onze site bezoekt. Cookies worden niet gebruikt om de identiteit vast te stellen van iemand die onze site alleen maar even bezoekt. Cookies helpen ons om het verkeer op de site bij te houden, zodat we voorkeurslocatie en -taal van gebruikers kunnen vaststellen en hen bij hun bezoek aan onze site naar de juiste homepage kunnen doorleiden.

Cookies kunnen voor nog meer doeleinden worden ingezet. In bijvoorbeeld het gedeelte met Thought Center-webcasts (“Webcast Section”) worden cookies toegepast om abonnees toe te laten die bij aanmelding aangegeven hebben automatisch ingelogd te willen worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat deelnemers aan online-polls hun stem niet meer dan één keer uitbrengen.

Als u geen cookie van onze site of het gedeelte met Thought Center-webcasts wilt ontvangen, dan kunt u uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt zodra u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u de cookie wel of niet wilt accepteren. Houdt u er echter rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert, u niet van alle mogelijkheden van onze site gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld, een aantal onderdelen van het gedeelte met Thought Center-webcasts (zoals automatisch inloggen en andere gepersonaliseerde kenmerken) zijn niet volledig voor u beschikbaar zijn als u uw browser zo instelt dat cookies worden geweigerd.

Wat is een web beacon?
EY adverteert bij tijd en wijle op websites van derden. Om het succes van onze reclamecampagnes te meten, kan het zijn dat wij soms technologie voor bezoekersherkenning gebruiken met namen zoals 'webbaken', 'web beacons' of 'action tags', die het aantal bezoekers tellen die op onze site zijn terechtgekomen nadat hun op de site van een derde een EY banner-advertentie werd getoond. Wij maken van deze technologie geen gebruik om bij uw persoonsgegevens te komen, maar uitsluitend om een cijfermatig totaalplaatje op te kunnen stellen over bezoekers die op onze site terechtkomen en om de effectiviteit van onze advertenties te meten.

Apps, QR-codes en andere gerelateerde technologieën
Wanneer u een QR-code scant, kan de derde partij die wij aangesteld hebben om onze QR-codes te verzorgen (3GVision) bepaalde informatie van uw mobiele apparaat (zoals het type mobiele apparaat en het IP-adres) verzamelen. 3GVision gebruikt deze informatie enkel om voor ons geanonimiseerde statistische rapportages te genereren over het gebruik van onze website en diensten.

Social Media Platforms
U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de diverse blogs, forums, wiki’s en andere social media platforms (“Social Media Platforms”) die EY aanbiedt. Het voornaamste doel van deze Social Media Platforms is om u de mogelijkheid te bieden om content te delen.  EY kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden wanneer persoonlijke informatie die u op Social Media Platforms deelt, gebruikt, misbruikt of anderszins toegeëigend wordt door een andere gebruiker.

EY biedt ook links aan naar andere social media platforms die beheerd worden op servers buiten EY door personen of organisaties waarover EY geen zeggenschap heeft. EY is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie die op deze servers staat. Een link naar de website van een derde partij kan niet beschouwd worden als een goedkeuring van EY of de derde partij van de producten en/of diensten van de ander. EY is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en gebruik van persoonsgegevens op servers van derde partijen. We raden aan de privacy policy op de website van elke derde parij waarnaar vanaf onze site gelinkt wordt, te bekijken hoe ze met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Exceptional Enterprise Tool
De Exceptional Enterprise Tool wordt op verzoek van EY gehost door een derde partij, 1&1 Internet Inc., 701 Lee Road, Suite 300, Chesterbrook, PA 19087, Verenigde Staten. Uw e-mailadres is alleen noodzakelijk indien u zich wenst te registreren. Met de informatie die u via de tool verstrekt (inclusief uw e-mailadres indien u zich geregistreerd heeft), zal voor uw organisatie een uniek rapport gegenereerd worden, gebaseerd op uw antwoorden. De gegevens van alle rapporten zullen worden samengevoegd, en de totale verzamelde informatie zal gebruikt worden door EY om een cijfermatig overzicht te creeëren van de expertiseniveaus van organisaties in verschillende fases van hun groeicyclus.

Bovendien zal EY in de toekomst discussies met cliënten verzorgen, gebaseerd op antwoorden die via de tool verkregen zijn. Echter, op geen moment in dit proces zullen specifieke organisaties bij naam genoemd worden.

Kinderen
Dit privacy statement is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Wij onderkennen het belang van het beschermen van informatie van kinderen, met name in een online-omgeving, en wij verzamelen of bewaren niet bewust informatie over kinderen.

Aanpassingen op dit beleid
Het is EY toegestaan om dit privacy statement waar nodig aan te passen. Houdt u er bij aanpassingen rekening mee dat het (maximaal) 30 werkdagen kan duren voordat de nieuwe privacygebruiken zijn doorgevoerd. Kijk regelmatig op deze pagina als u eventuele aanpassingen wilt (blijven) volgen.

Afmelden
EY biedt u diverse keuzemogelijkheden inzake het verzamelen en gebruiken van tot uw persoon herleidbare gegevens. Als u zich via onze site heeft geabonneerd op met EY verband houdende updates, maar geen e-mails meer wenst te ontvangen, gaat u dan naar de afmeldingspagina van de applicatie waarop u zich heeft geabonneerd.

Nadere informatie
Voor meer informatie over de mate waarin dit privacy statement van toepassing is, zie het legal statement.